Enquisa HostaleríaDigna

Contrátante no nadal? Algunhas cousas que deberías saber para que non te exploten

 

Na campaña do Nadal aumenta a contratación temporal no comercio, a hostalaría, a loxística e outros sectores. Está previsto que nos meses de decembro e xaneiro se asinen centos de miles de contratos.

Pero a campaña do Nadal é tamén un momento de aumento nos abusos laborais e da explotación dos traballadores e traballadoras, a pesar dos beneficios que obteñen coas vendas realizadas durante esta época, mentres quen traballamos só obtemos contratos temporais, precarios e mal remunerados.

Por iso, é importante que coñezas os teus dereitos, e que te organices no Sindicato co fin de defender os teus dereitos.

 

Que contrato debo ter?
As empresas recorren de forma masiva aos contratos temporais para estas campañas, e en concreto ao contrato eventual por circunstancias da produción, que xunto ao contrato por obra e servizo é o máis utilizado nestes casos.

 

O contrato eventual por circunstancias da produción.
A súa finalidade pode ser a normal da empresa, sempre que esta se atope ante unha acumulación de tarefas ou exceso de pedidos. É necesario que no contrato se especifique o motivo concreto polo que te contratan baixo esa modalidade e o tempo de duración.

A acumulación de tarefas ou exceso de pedidos debe ser imprevista, polo que a campaña do Nadal, que se repite anualmente, debería en moitos casos ser cuberta cun contrato fixo descontinuo, sendo, nestes casos, a utilización de contratos eventuais unha fraude de lei. Infórmate respecto diso.

A duración destes contratos está limitada a seis meses nun período dun ano desde o momento en que se produce a causa que o xustifica, salvo que por convenio se permita a extensión a 12 meses en 18 meses.

Nestes contratos permítese unha soa renovación, sempre que non se exceda o tempo máximo legal para este tipo de contratación.

É necesario asinar un contrato por escrito, salvo que a duración sexa inferior ás 4 semanas. É recomendable evitar os contratos verbais para evitar fraudes. Así que esixe que se poñan por escrito as condicións de traballo.

No caso de que chegue a data do fin do contrato e a empresa non comunique nada e o traballador continúe no seu posto traballando, enténdese que o contrato se prorrogou de forma tácita ata o prazo máximo que permite a lei e a partir deste, estariamos ante un contrato indefinido por fraude de lei.

 

O contrato por obra ou servizo.
É necesario que no contrato se identifique con precisión a obra ou servizo para a que se contrata e que esta teña autonomía e sustantividade dentro da empresa. Debe ser por tanto formalizado por escrito.

Non realizalo por escrito, ou non indicar a obra ou servizo de forma correcta, implica que o contrato sexa considerado indefinido. Da mesma forma se o traballo prolóngase máis aló da obra ou servizo indicado ou se realizasen outras funcións podería ser considerado de igual forma indefinido.

Se a obra ou o servizo é temporal e é para un servizo concreto e substantivo, pero que se repite intermitentemente ou de forma cíclica, a empresa terá que recorrer a contratos fixos descontinuos.

Non poden ter, no caso daqueles inferiores a seis meses, e salvo que o convenio colectivo diga o contrario, un período de proba superior a un mes.

 

Os horarios. Abusos na xornada laboral, horas extras ou complementarias.
Nestes contratos de tempada adóitase abusar das horas extras, e non cumprir o descanso entre xornadas (12 horas) e o descanso semanal mínimo (día e medio). Tes dereito a eles, igual que calquera outro traballador ou traballadora con contrato indefinido. O Estatuto dos traballadores e o convenio de aplicación establecen con máis detalles os dereitos que tes neste sentido, debes coñecelos.

Lembra que as horas extras son voluntarias e prohíbese, salvo algunhas excepcións, a súa realización en horario nocturno. Tamén están prohibidas nos contratos a tempo parcial.

Débense abonar ou compensar por descanso nos catro meses posteriores á súa realización, e segundo o que estableza o convenio. É habitual que o seu prezo sexa maior que a hora normal. Hai límites no número de horas extras que podes realizar.

Lembra que a empresa debe manter un rexistro dos teus horarios, tanto a túa xornada habitual, como as horas extras ou complementarias, e proporcionarchos para o seu control.

 

Contratos a tempo parcial e horas complementarias.
As últimas reformas laborais facilitan e estimulan a contratación a tempo parcial, que se converteu nunha fonte de fraude e abusos laborais por parte das empresas, ao facer contratos de poucas horas que ven aumentados con horas complementarias, cando non con horas extras non remuneradas ou pagas en negro ou por baixo do seu prezo.

 

Traballo en festivos.
As características da tempada do Nadal, con varios festivos do calendario laboral nela, e as propias funcións de reforzo destas contratacións, fan probable que teñas que traballar en festivos. Lembra que o traballo en festivo, dependendo do convenio, adoita cobrarse con recarga no prezo da hora de traballo, ou no descanso compensatorio.

 

Pódenme pagar menos que a outros traballadores indefinidos ou de persoal?
Non, debes cobrar segundo o establecido polo convenio para a categoría do traballo realizado, da mesma forma que o resto de persoal da empresa, independentemente da forma contractual. Tes dereito igualmente á parte proporcional de pagas extras e ás vacacións que che correspondan, que debes ou ben gozalas ou ben cobralas.

 

Deben indemnizarme á finalización do contrato?
Si, unha vez finaliza o contrato deben indemnizarte. A indemnización será de 12 días en caso de finalización do teu contrato

No caso dun despedimento, antes da finalización, ou no caso de que o teu contrato temporal estivese en fraude de lei e se considerase en consecuencia indefinida a indemnización será de 33 días por ano traballado.

 

Contratos en fraude de lei e as súas consecuencias.
Naqueles casos nos que se poida considerar que o contrato está en fraude de lei, ben porque o contrato utilizado non se axusta ás funcións realizadas, ou á súa duración, ou non se detallan os motivos da contratación ou a obra para as que fuches contratado, realizas funcións que van máis aló da mesma e outras causas, o contrato pode considerarse en fraude de lei e por tanto indefinido, coa correspondente indemnización en caso de despedimento.

 

A nulidade do despedimento, o dereito a reclamar os teus dereitos e a importancia de organizarse sindicalmente.
En contratos temporais como os que se adoitan facer nesta campaña do Nadal, na que os traballadores e traballadoras temos tan pouca antigüidade, as indemnizacións, aínda as correspondentes ao contrato indefinido (33 días por ano) son ridículas, o que fai que o empresario poida incumprir a lei e despedirche cun custo ridículo.

De aí a importancia de asesorarse sindicalmente á hora de reclamar os teus dereitos.

A lexislación laboral establece a nulidade do despedimento, é dicir a obrigación do empresario de readmitirte e repoñerte na túa situación anterior, sen que poida optar por indemnizarte, naqueles casos nos que exista unha vulneración de dereitos fundamentais e liberdades públicas do traballador, ou ante un caso de discriminación, ademais de en outros casos (despedimento de traballadoras embarazadas ou vítimas de violencia de xénero, de traballadores ou traballadoras en redución de xornada por coidado de fillos, etc.)

A reclamación dos teus dereitos laborais, mediante papeleta de conciliación, denuncia á inspección de traballo, ou actividade sindical é un deses casos. Así, se tiveses un contrato temporal en fraude de lei, e o denunciases, poderías conseguir que se recoñecese como indefinido e en caso de despedirte, que a empresa se vise forzada a readmitirte, se se entendese que o despedimento é unha represalia por denunciar o carácter fraudulento do teu contrato.

 

O sindicato, a túa defensa.

É no sindicato onde podes asesorarte sobre os teus dereitos e a estratexia a seguir, e onde podes organizarte xunto aos teus compañeiros e compañeiras para defender os teus dereitos. Fai uso del.